Jota Kraków
JOTA - o firmie JOTA - oferta JOTA - współpraca JOTA - kontakt
10

 

Ogólne Warunki Sprzedaży

 

rev.2- z dnia12.03.2012

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, dostaw i płatności, zwanych dalej O.W.S., F.H.P.U. Jota o numerze NIP: 679-274-93-07, zwana dalej Sprzedawcą,

zawiera umowy sprzedaży oferowanych przez siebie towarów z osobami fizycznymi, prawnymi i jednostkami organizacyjnymi, które nie posiadają osobowości prawnej, zwanymi dalej Kupującym.

2. Niniejsze O.W.S. mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży. Odmienne regulowania bądź zmiany O.W.S. wymagają formy pisemnej.

3. Niniejsze O.W.S. są ogólnodostępne, także na żądanie Kupującego.

 

§ 2

Warunki sprzedaży

1. Umowa sprzedaży zawierana jest na podstawie pisemnego Zamówienia Kupującego, złożonego drugiej Stronie listem poleconym lub przesyłką kurierską. Za zachowanie formy pisemnej uważa się również złożenie zamówienia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (w takim wypadku Sprzedający może żądać pisemnego potwierdzenia zamówienia w ciągu trzech dni od jego złożenia).

2. Zamówienie staje się wiążące dla stron z chwilą, gdy Kupujący otrzyma od F.H.P.U. JOTA potwierdzenie zlecenia. Potwierdzenie zlecenia odbywa się w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail).

 

§ 3

Dostawa

1. Wskazany w zamówieniu termin dostawy towaru jest wiążący, niemniej Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia dostawy spowodowane działaniem sił wyższych uniemożliwiających Sprzedającemu terminowe zrealizowanie dostawy mimo dołożenia wszelkich starań.

2. Jeśli po przekroczeniu terminu dostawy przez Sprzedawcę Kupujący chce odstąpić od umowy, musi skutecznie poinformować o tym Sprzedawcę.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania.

3. Dokumentem dostawy jest dokument WZ sprzedawcy, zawierający specyfikację towarów wg potwierdzenia zamówienia oraz datę wydania towaru z magazynu i numer zamówienia Kupującego.

Dla dostaw realizowanych za pośrednictwem przewoźnika zleconego przez Sprzedającego, dokumentem dostawy jest także list przewozowy CMR.

4. W przypadku, gdy towar jest wysyłany na adres Kupującego za pośrednictwem przewoźnika zleconego przez Kupującego, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z zamówionym towarem oraz ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi.

5. W chwili odbioru towaru Kupujący ma obowiązek sprawdzić towar pod względem zgodności typu i ilości. Jeżeli w momencie odbioru towaru Kupujący stwierdzi różnicę ilościową lub jakościową pomiędzy towarem dostarczonym, a opisanym w dokumentach przewozowych, lub stwierdzi uszkodzenie towaru, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny, podpisany przez Kupującego oraz przewoźnika.

6. Niezbadanie towaru w sposób określony w ust. 5 lub nie zgłoszenie przez Kupującego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, jest jednoznaczne z utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń z tytułu niezgodności towaru lub braków ilościowych.

7. W przypadku, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, przejście na Kupującego korzyści i ciężarów związanych z przedmiotem umowy oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru następuje w chwili wydania towaru Kupującemu z magazynu Sprzedawcy.

8. Osoba dokonująca odbioru towaru w imieniu i na rzecz Kupującego musi posiadać pisemne upoważnienie do odbioru towaru, wydane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Kupującego, zgodnie z zasadami reprezentacji.

9. Kupujący, odbierający towar własnym transportem z magazynu Sprzedawcy, ma obowiązek kontrolowania i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zgodności towaru z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym w obecności upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy, wydającego towar. § 3 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

 

§ 4

Ceny

1. Ceny podawane w dokumentacji dostawy są cenami netto.

Sprzedawca po dokonaniu dostawy wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

2. Poziom ceny jest informacją poufną.

 

§ 5

Warunki płatności

1. Nadzór nad należnościami względem firmy F.H.P.U. JOTA pełni Kancelaria Prawna specjalizująca się w windykacji należności.

Opóźnienie zapłaty należności skutkuje natychmiastowym uruchomieniem procedury windykacyjnej.

2. W przypadku opóźnienia płatności, nawet wynikającego z jednej faktury, natychmiast wymagalne stają się wszelkie należności, również wynikające z faktur jeszcze nie wymagalnych. Sprzedający obciąży kupującego odsetkami ustawowymi za zwłokę, zastrzega sobie także możliwość wstrzymania dostaw bez uprzedniego zawiadomienia.

 

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące jakości i ilości dostarczonego towaru będą rozpatrywane jedynie wówczas, gdy zgłoszenie powyższych wad nastąpi natychmiast po odebraniu towaru, a Kupujący zadośćuczyni wszystkim obowiązkom wynikającym z § 3 odnośnie przyjęcia towarów.

2. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej do Sprzedawcy. Wykluczone jest zgłaszanie reklamacji w formie elektronicznej. Sprzedawca ustosunkuje się w formie pisemnej do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

3.Dostawa towaru do kupującego jest poprzedzona akceptacją specyfikacji i certyfikatu analizy przez Kupującego. W przypadku niezgodności jakościowej dostarczonego towaru Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego o niezgodności w formie pisemnej, nie później jednak, niż do 14 dni od daty odbioru towaru. W przypadku wystąpienia wad ukrytych, Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o ich wykryciu –najpóźniej do 3 dni od wykrycia. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest towar o ograniczonym terminie przydatności, Kupujący jest zobowiązany do zweryfikowania towaru pod kątem braku wad ukrytych w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Nie zgłoszenie niezgodności towaru jest jednoznaczne z utratą przez Kupującego wszelkich roszczeń z tego tytułu i pozostawienia reklamacji jakościowej bez rozpoznania.

4. Wraz z reklamacją Kupujący zobowiązany jest dostarczyć oficjalne dokumenty potwierdzające zastrzeżenia: świadectwo jakości, świadectwo ważenia, protokołów reklamacji itp.

5. Sprzedawca ustosunkuje się w formie pisemnej do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

6. W przypadku, gdy Sprzedający zaakceptuje reklamację, dokona wymiany partii towaru na warunkach zgodnych z zamówieniem, lub udzieli upustu.

Kupujący nie ma prawa zgłaszać reklamacji przewyższającej wartość zakupionego towaru, nie ma także prawa zgłaszać dalszych roszczeń, także odszkodowawczych, ani żądań rekompensat za ewentualne straty.

7. Sprzedawca gwarantuje, że dostarczone towary będą zgodne jedynie ze specyfikacją dostarczoną dla danego produktu. Sprzedawca nie gwarantuje, że dostarczone produkty będą zgodne z innymi specyfikacjami, które mogłyby być implikowane na podstawie jego specyfikacji.

Sprzedawca jest zobligowany jedynie do wymiany tych produktów, które nie są zgodne z jego specyfikacjami.

Kupujący jest zobowiązany zweryfikować możliwość zastosowania produktu dostarczonego przez Sprzedawcę w swoich zastosowaniach.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi O.W.S. obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie spory wynikające z realizacji zamówień będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, czyli w Krakowie.